Tussentijdse terugkoppeling Hart van Haghorst

(1 december 2022)

Al enige tijd wordt er gewerkt aan het plan Hart van Haghorst. In de het document “Tussentijdse terugkoppeling Hart van Haghorst (1 december 2022)” dat hieronder via de knop te openen is, is nadere info te vinden. Dat inclusief tekeningen en verdere planning.

Als inleiding op het stuk het volgende:

In de gemeenteraad van 10 maart 2022 werd het volgende besloten:

1. Kennis te nemen van de resultaten en risico’s van de verschillende scenario’s en samenwerkingsvormen voor realisatie van Hart van Haghorst inclusief de financiële, juridisch en maatschappelijke haalbaarheidsanalyse in bijlage 1.

2. Kennisnemen van het Programma van Eisen (bijlage 2) en daarbij het college de opdracht te geven om samen met de stakeholders te komen tot een definitief Programma van Eisen.

3. In te stemmen met de strategie om de kinderopvang op basis van kostendekkende huur te huisvesten.

4. In te stemmen met de ontwikkel strategie van scenario 1, fase 1 Hart van Haghorst.

5. Het college de opdracht te geven een bestemmingsplan/Omgevingsplan voor te bereiden voor het plangebied.

6. Het college de opdracht te geven om een aanbesteding te organiseren, voor nieuwbouw van de school, renovatie van de gymzaal en bijbehorende wooneenheden.

7. De verwachte meeropbrengst uit de ontwikkeling fase 1 te reserveren voor toekomstige investering die bijdraagt aan fase 2 van realisatie van Hart van Haghorst op initiatief van private partijen.